Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

vol 26 nr 1

 •  Wstępna ocena emisji pierwiastków śladowych w wyniku spalania węgla kamiennego - Joanna Staisz, Anna Pasoń-Konieczyńska, Jan Konieczyński ... 7
 • Rotating Dust Separator of High Efficiency - Tadeusz Knap ... 21
 • Biosorpcja i usuwanie Cd, Cu, Pb i Zn z roztworów wodnych przez sorbenty uzyskane z grzyba pleśniowego Rhizopus nigricans i odpadowej biomasy drożdży Saccharomyces uvarum - Barbara Pawlik-Skowrońska, Jacek Pirszel, Tadeusz Skowroński ... 39
 • Size Estimation and Protection of the Areas Supplying Radon to Groundwater Intakes - Tadeusz Andrzej Przylibski ... 55
 • Speciation Analysis for Determination of Arsenic, Antimony and Selenium in Water Samples from the Lednickie Lake - Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak, Zenon Kowalczuk ... 73
 • Extraction Removal of Lead from Soil - Teofil Korolewicz, Marian Turek, Jerzy Ciba ... 83
 • Równowaga absorpcyjna układów z absorbentem zawierającym związki sodu i wapnia stosowanym w chelatowej metodzie oczyszczania spalinowych gazów energetycznych - Barbara Derecka, Władysław Derecki  ... 93


vol 26 nr 2

 • The Measurement of Tropospheric Ozone Concentrations in Southern Poland Using the Passive Samplers and Plant Bioindicators - Barbara Godzik ... 7
 • Uciążliwość zapachowa. Prognozowanie występowania wrażeń chwilowych - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ... 21
 • Intensyfikacja redukcji NOx metoda reburningu z oddziaływaniem pulsacji - Lech Szecówka ... 33
 • Modyfikacja procesu spalania w celu redukcji tlenków azotu - Barbara Białecka ... 45
 • Zmiany aktywności enzymatycznej gleby w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu biopreparatów - Wioletta Przystaś, Korneliusz Miksch, Anna Małachowska-Juszt ... 59
 • Estimation of the Quality of Ground Waters Provided for the Water-Supply System in the Area of Gogolin Commune - Izabela Czerniawska-Kusza ... 71
 • Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Diabla Góra" koło Bukowna na Wyżynie Śląskiej - Krzysztof Jędrzejko, Adam Stebel, Tadeusz Szczypek, Stanisław Wika ... 81
 • Finansowanie ochrony środowiska z funduszy pomocy zagranicznej, uzyskanej przez Polskę w latach 1990-1998 - Zbigniew M. Karaczun ... 113
 • Phytotron Chambers for Plant Exposure to Ozone - Andrzej Skoczkowski, Sebastian Pieńkowski, Ewa Niewiadomska, Zbigniew Miszalski ... 129
 • Oznaczanie wybranych węglowodorów w powietrzu atmosferycznym na terenie miasta Zabrza - Rajmund Michalski, Anna Węglarz, Ryszard Skrok ... 137
 • Kontrola analityczna roztworów absorpcyjnych zawierających hydrazynę w chelatowej metodzie wspólnego usuwania tlenków azotu i siarki - Barbara Dziechciarczyk  ... 153


vol 26 nr 3

 • Wspomnienie o Bolesławie Smyku - Wiesław Barabasz ... 7
 • Changes in the Concentration of Radon-222 and Its Daughter Products in the Air of the Underground Tourist Route in Walim (Lower Silesia) - Tadeusz Andrzej Przylibski ... 13
 • Sanitation of Wastewater Sludge with Mineral Wastes as Metals Speciation Forms - Czesława Rosik-Dulewska ... 29
 • Możliwości podczyszczania odcieków z wysypisk metodami biologicznymi - Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, Tatiana Kita ... 43
 • Wybór anionitów do odzysku chromu (VI) z wód popłucznych po chromowaniu - Tadeusz Stefanowicz, Stefania Napieralska-Zagozda, Małgorzata Osińska ... 55
 • Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część I. Fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 67
 • Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część II. Organizmy makrobentosowe w zbiorniku - Antoni Deryło, Lubomir Narloch, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 89
 • Stosunki termiczno-tlenowe oraz wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody zbiornika Nakło-Chechło - Maciej Kostecki, Agata Domurad, Eligiusz Kowalski, Jerzy Kozłowski ... 101
 • Flora spontaniczna szlamów arsenowych w Złotym Stoku - Wojciech Giża ... 137
 • Badanie ceramiki wytworzonej z dodatkiem szlamu pogalwanicznego z procesu ołowiowania - Tadeusz Stefanowicz, Małgorzata Osińska, Stefania Napieralska-Zagozda ... 137
 • Statystyczna analiza pomiarów skażenia wód powierzchniowych - Jerzy Straszko, Marzena Jastrzębska  ... 151


vol 26 nr 4

 • Tendencje zmian stężeń SO2 w powietrzu w Górach Izerskich - Jerzy Zwoździak, Artur Gzella, Anna Zwoździak ... 7
 • Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin - Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, Ewa Wiśniowska, Beata Ścieranka ... 21
 • Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego - Ewa Wiśniowska, Rafał Nowak, Marta Janosz-Rajczyk, Joanna Szczypiorowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Janina Koścień ... 33
 • Influence of the Town of Nakło on Water Quality in the Noteć River - Czesława Trojanowska ... 45
 • Ocena stanu sanitarnego wody antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże - Maciej Kostecki, Aleksandra Smyłła, Aleksandra Starczyńska ... 57
 • Zawiesina jako element zanieczyszczenia antropogenicznego ekosystemu wodnego na przykładzie zbiornika zaporowego "Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Maciej Kostecki ... 75
 • Wybrane związki organiczne (BTEX, WWA) w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże - Maciej Kostecki, Marianna Czaplicka, Anna Węglarz ... 95
 • Zawartość metali ciężkich w mięsie i wątrobie niektórych gatunków ryb z antropogenicznego zbiornika Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Maciej Kostecki ... 109
 • Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych zbiornika w Kozłowej Górze na Górnym Śląsku - Stefania Ryborz-Masłowska, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Józefa Krajewska ... 127
 • Wpływ nawierzchni ulic na hałas toczenia pojazdów - Władysław Gardziejczyk, Jerzy A. Ejsmont ... 141
 • Próby rozkładu fenolu w ściekach przy użyciu osadu czynnego - nie zaadaptowanego - Tadeusz Stefanowicz, Janusz Lisiecki ... 159
 • Spis treści vol. 26, 2000 (w języku angielskim) ... 169
 • Spis treści vol. 26, 2000 (w języku polskim) ... 173
 • Indeks autorów vol. 26, 2000 ... 177
 • Teoria i praktyka ochrony powietrza 2002 ... 179


<-- do góry

Nasza siedziba