Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

vol 27 nr 1

 • Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w oparciu o statystyczne rozkłady prawdopodobieństwa - Jerzy Zwoździak, Wiwiana Szalińska ... 7
 • Wyznaczanie drogi mieszania zanieczyszczeń w ciekach wodnych - Andrzej Bielski, Agnieszka Gońka ... 19
 • Ocena ekotoksycznego działania związków organicznych zawartych w ściekach włókienniczych - Stanisław Ledakowicz, Teresa Jamroz, Barbara Sencio ... 45
 • Biodegradacja benzenu, toluenu, ksylenów (BTX-ów) w warunkach tlenowych - Alicja Machnicka, Jan Suschka ... 55
 • Biodegradacja benzenu, toluenu, ksylenów (BTX-ów) w warunkach anoksycznych - Alicja Machnicka, Jan Suschka ... 67
 • Porównanie dwóch metod oznaczania bromianów w wodach na poziomie stężeń µg/dm3 z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej - Rajmund Michalski ... 77
 • Dynamics of Heavy Metals Leaching from Soils with Sewage Sludge Addition - Czesława Rosik-Dulewska, Mirosław Mikszta ... 87
 • Chemical Forms of Iron in the Composts Obtained from Municipal Solid Waste Contaminated with Pulverized Metallic Fe, Fe2O3 or FeS - Jerzy Ciba, Maria Zołotajkin ... 101
 • Ocena zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" - Elżbieta Królak, Grażyna Golub  ... 115


vol 27 nr 2

 • Badania technologiczne procesu "duct injection" ograniczania emisji SO2 ze spalin kotła OP-430 - Mieczysław Adam Gostomczyk, Wioletta Ziaja ... 7
 • Badania biofiltracji gazów odlotowych zawierających toluen i ksylen - Andrzej Wieczorek ... 21
 • Właściwości emisji pyłu i metali ciężkich w procesie spalania węgla w paleniskach domowych - Stanisław Hławiczka, Krystyna Kubica, Urszula Zielonka, Krzysztof Wilkosz ... 29
 • Identyfikacja kierunków napływu zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem pomiarów o krótkim czasie uśrednienia - Czesław Kliś, Mieczysław Żeglin ... 47
 • Badania i możliwości aplikacyjne osadnika z lamelowym wypełnieniem płytowym - Jan Hehlman, Andrzej Bryczkowski, Edyta Kujawska ... 61
 • Metale ciężkie w spływach powierzchniowych ze zlewni bezpośredniej oraz w wodzie zbiornika Nakło-Chechło - Agata Domurad, Maciej Kostecki ... 81
 • Stosunki termiczno-tlenowe zbiornika zaporowego w Pławniowicach (woj. śląskie) po 23 latach eksploatacji - Maciej Kostecki ... 97
 • Charakterystyka hydrochemiczna Potoku Toszeckiego w aspekcie oddziaływania na zbiornik zaporowy Pławniowice - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski, Agata Domurad, Bartłomiej Zych ... 125
 • Pomiary podatności magnetycznej torfowisk wysokich w monitoringu imisji przemysłowych - Zygmunt Strzyszcz, Tadeusz Magiera ... 141
 • Zinc in Soil around Non-ferrous Metals Smelter "Miasteczko Śląskie" - Edyta Sierka, Bernard Palowski, Tadeusz Kimsa ... 169
 • Charakterystyka właściwości gruntów serpentynitowych na zwałowiskach kopalni Nasławice w kontekście ich rekultywacji - Cezary Kabała, Tomasz Szlachta  ... 175


vol 27 nr 3

 • Inżynieria środowiska jako dyscyplina naukowa - Roman Zarzycki ... 7
 • The Pyrolysis Behavior of Mixtures of Commodity Plastics with Polyvinyl Chloride in a Thermogravimetric Analyzer - Albrecht Heinzel, Tim C. Keener, Soon-Jai Khang ... 11
 • Symulacja numeryczna procesu reburningu z oddziaływaniem pulsacji wykonana za pomocą programu Fluent - Lech Szecówka, Tomasz Golec ... 35
 • Wpływ emisji ołowiu i kadmu z palenisk domowych na kształtowanie stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu - Czesław Kliś, Stanisław Hławiczka ... 53
 • Zapachowa uciążliwość oczyszczalni ścieków komunalnych - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ... 69
 • Oznaczanie jonów bromianowych i bromkowych w wodzie metodą chromatografii jonowej - Urszula Olsińska, Antoni Olsiński ... 85
 • Analiza wody: paradygmaty i kontrowersje z pozycji ochrony środowiska naturalnego - Zdzisław S. Hippe, Justyna Zamorska ... 101
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako element zanieczyszczenia osadów dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki, Marianna Czaplicka ... 119
 • Flora roślin naczyniowych projektowanego obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Sztoły" - Barbara Bacler  ... 137


vol 27 nr 4

 • Model matematyczny walcowej komory pirolitycznej - Krzysztof Wacławiak, Jan Nadziakiewicz ... 7
 • Ocena wpływu źródeł na stężenia zanieczyszczeń powietrza - Czesław Kliś, Marek Matejczyk ... 27
 • Badania hydrochemiczne Kanału Gliwickiego, wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski, Bartłomiej Zych ... 39
 • Wpływ zabudowy kaskadowej na zawartość metali ciężkich w osadach dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki ... 63
 • Wybrane wskaźniki fizyczno-chemiczne jakości wody rzeki Przemszy (woj. śląskie) na przestrzeni lat 1979-1999 - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 119
 • Niektóre metale ciężkie w wodzie i osadach dennych rzeki Przemszy - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 119
 • Zmiany w sestonowych zespołach wrotków występujących w potoku Ślepiotka poniżej spływu wód ze stawu śródleśnego - Anna Niesler ... 129
 • Dynamics of Soil and Water Properties of Land Irrigated with Wastewater from Yeast Production. Part I. - Czesława Rosik-Dulewska, Ryszard Błaszków ... 143
 • Trace Element Content (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in Farm-Land Soils in Poland - Henryk Terelak, Arkadiusz Tujaka, Teresa Motowicka-Terelak ... 159
 • Stałe odpady chelatowej metody jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych - Tomasz Rachwał, Tomasz T. Suchecki ... 175
 • Spis treści vol. 27, 2001 (w języku angielskim) ... 185
 • Spis treśi vol. 27, 2001 (w języku polskim) ... 189
 • Indeks autorów vol. 27, 2001 ... 193


<-- do góry

Nasza siedziba