Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

vol 28 nr 1

 • Zastosowanie techniki membranowej do wzbogacania biogazu - Barbara Białecka ... 5
 • Adsorpcja kwasu p-nitrotoluenosulfonowego (PNTS) w złożu chitozanowym - Roman Zarzycki, Małgorzata Dorabialska, Witold Sujka, Zofia Modrzejewska ... 21
 • Relationship Between Odour Intensity and Odorant Concentration: Logarithmic or Power Equation - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ...29
 • Analiza przestrzennych rozkładów stężeń dwutlenku azotu w powietrzu na terenie Krakowa - Katarzyna Kromka  ... 43
 • Zastosowanie sieci neuronowych w ocenie procesu zatruwania rogaczy fluorem - Zygmunt Machoy, Violetta Dziedziejko, Jerzy Straszko ... 55
 • Identyfikacja rozkładu prawdopodobieństwa reprezentującego wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych - Janina Możejko ... 71
 • Thermal and Oxygenic Characteristic of Rzuno Lake (Kaszuby Lakeland) - Jan Trojanowski, Janusz Bruski ... 81
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry - Ewa Korzeniewska ... 97
 • Zanieczyszczenie żywności przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - Patryk Oleszczuk ... 107
 • Badania zawartości metali ciężkich w paliwach komunikacyjnych i ocena krajowej emisji tych zanieczyszczeń do powietrza - Stanisław Hławiczka, Zofia Kowalewska ... 119
 • Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Wrocławia w latach 1990-1999 - Jolanta Tracz, Jolanta Prawdzik ... 135


vol 28 nr 2

 • Application of the Asymmetric Profiles of Gas Velocity to an Electrostatic Precipitator - Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok, Edward Nowaczewski, Marian Sarna ... 5
 • Badania biofiltracji gazów odlotowych z emalierni drutów nawojowych - skala laboratoryjna - Andrzej Wieczorek ... 17
 • Odour of Mixtures of Cyclohexane and Cyclohexanone - Joanna Kośmider, Małgorzata Zamelczyk-Pajewska, Bartosz Wyszyński ... 29
 • Opad atmosferyczny jako element bilansu zanieczyszczeń zbiorników zaporowych hydrowęzła Kłodnicy - Maciej Kostecki ... 45
 • Application of Neural Networks to Mathematical Modeling of Sedimentation Processes - Włodzimierz P. Kowalski, Krzysztof Kołodziejczyk, Tomasz Zacharz ... 59
 • Związki azotu i fosforu w wodzie i osadach dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski ... 71
 • Bakterie wskaźnikowe stanu sanitarnego i potencjalnie chorobotwórcze w wodzie zbiornika zaporowego Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Aleksandra Smyłła, Katarzyna Głowacka, Maciej Kostecki ... 87
 • Dynamics of Soil and Water Properties of Land Irrigated with Wastewater from Yeast Production. Part II - Czesława Rosik-Dulewska, Ryszard Błaszków ... 95
 • Metodyka postępowania z nieopisanymi odczynnikami chemicznymi przeznaczonymi do utylizacji lub eliminacji - Andrzej Skibiński, Teofil Korolewicz, Jacek Majewski, Małgorzata Majka, Andrzej Rajca, Marian Turek ... 107
 • Usuwanie metali ciężkich z ciekłych odpadów z laboratorium dydaktycznego chemii nieorganicznej - Marian Turek, Teofil Korolewicz, Jacek Majewski  ... 127


vol 28 nr 3

 • Modelowanie rozprzestrzeniania emisji z pojazdów samochodowych w terenie zabudowanym - Marek Janusz, Jan Nadziakiewicz ... 5
 • Kinetyka redukcji FeIIIedta roztworami ditioninu sodowego - Barbara Mathews, Tomasz T. Suchecki ... 21
 • Dezaktywacja roztworów absorpcyjnych chelatowej metody wspólnego usuwania SO2 i NOx - Tomasz Rachwał, Tomasz T. Suchecki ... 33
 • Wpływ pola magnetycznego na proces oczyszczania ścieków. I. Przemiany związków organicznych i azotu w polu magnetycznym o indukcji 180 mT - Marta Janosz-Rajczyk, Agnieszka Tomska ... 41
 • Wpływ pola magnetycznego na proces oczyszczania ścieków. II. Przemiany związków organicznych i azotu w polu magnetycznym o indukcji 20 mT i 40 mT - Marta Janosz-Rajczyk, Agnieszka Tomska ... 51
 • Jakość wód studni wiejskich w wybranych gminach województwa lubelskiego - Jolanta Raczuk, Katarzyna Sarnowska ... 63
 • Radioizotopy w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże (Województwo Śląskie) - Maciej Kostecki, Marek Tuszyński ... 77
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w osadzie z oczyszczalni przemysłowej - Agnieszka Popenda, Maria Włodarczyk-Makuła, Marta Janosz-Rajczyk ... 89
 • Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych województwa śląskiego - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Danuta Kowalczyk, Piotr Szilman ... 99
 • Ecological Aspects of Remadiated Post-mining Areas after Zinc and Lead Exploitation in Southern Poland - Zygmunt Strzyszcz, Thomas Heinkele ... 113
 • Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu i roślinności składowiska żużla hutniczego ZGH "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich - Marzena Ferdyn, Zygmunt Strzyszcz ... 121
 • Warunki aerodynamiczne stymulatorem rozwoju grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych - Barbara Janińska  ... 133


vol 28 nr 4

 • SECOTOX - The International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety in the Third Millennium - Trends and Challenges - Irena Twardowska ...3
 • Halometanes and Organic Pollutants in Drinking Water after Disinfection - Marite Bake, Silvija Pastare, Una Zilbere, Inese Pastare ... 9
 • Evaluation of Hydrogeochemical Stability of Jurassic Waters of Lublin Coal Basin as the Basis of Using Them in Balneology - Małgorzata Ciosmak ... 15
 • Toxic influence of new wood preservatives on plants growth - Elżbieta Grabińska-Sota, Danuta Witecy ... 27
 • Application of Ion Chromatography for Determination of Oxyhalides Anions in Water - Rajmund Michalski ... 33
 • Availability of Heavy Metals in Soil of Dąbrowa Górnicza to Plants - Bronisław Wyżgolik, Stanisław Karweta, Ewa Surowiec ... 41
 • Assessment of Clarification Efficiency of Flocculated Suspensions on the Basis of Floc Size Measurement - Bernard Połednik ... 51
 • Badania samooczyszczania wód kopalnianych z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - Beata Caban-Pabian ... 57
 • Zanieczyszczenia pestycydowe w wodach powierzchniowych regionu północno-wschodniego - Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk ... 67
 • Wrotki (Rotifera) planktonowe w zapadlisku na rzece Łękawce (Bojszowy - Jedlina) - Irena Bielańska-Grajner, Anna Niesler ... 81
 • Przeżywalność szczepu Escherichia coli K12 J62-1 w wodzie zbiornika Dzierżno Duże - Aleksandra Nadgórska, Aleksandra Smyłła, Maciej Kostecki ... 89
 •  Zanieczyszczenie gleb lotniska w Dęblinie substancjami ropopochodnymi - Stanisław Baran, Patryk Oleszczuk ... 105
 • Comparison of Some Wet Decomposition Methods for Mercury Determination in Industrial Waste - Jerzy Ciba, Joanna Kluczka, Maria Zołotajkin ... 117
 • Spis treści vol. 28, 2002 (w języku angielskim) ... 127
 • Spis treści vol. 18, 1001 (w języku polskim) ... 131
 • Indeks autorów vol. 28, 2002 ... 135


<-- do góry

Nasza siedziba