Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

vol 30 nr 1

 • Insight in the Problems of Mass Transport Modelling in Granular Layer - Anna Adach, Stanisław Wroński
 • The Influence of the Type and Quality of Coal on NOx Emission During Pulverised Coal Combustion - Wiesław Rybak, Wiesław Ferens, Arkadiusz Maczuga ... 3
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin - Stanisław Słupek, Andrzej Buczek, Andrzej Sadowski ... 21
 • Wpływ turbulencji strugi gazu na charakterystyki anemometryczne sond aspiracyjnych pyłomierzy grawimetrycznych - Przemysław Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy Szulikowski ... 43
 • Oznaczanie metodą PIXE i RBS pierwiastków śladowych we frakcjach ziarnowych pyłu emitowanego z kotłów energetycznych - Joanna Staisz, Bogusław Rajchel, Jan Konieczyński ... 65
 • Emisja biogazu z osadów dennych zbiornika wodnego w warunkach silnej antropopresji - Maciej Kostecki, Jerzy Mazierski, Eligiusz Kowalski ... 79
 • Zastosowanie wskaźników zdrowia środowiskowego do oceny jakości wody i systemów sanitarnych w województwie śląskim - Marzena Zaciera, Wojciech Mniszek, Jolanta Kurek ... 91
 • Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych Rybnickiego Zbiornika Zaporowego - Maciej Kostecki, Marek Tuszyński ... 101
 • Poziom glikogenu w wątrobie i mięśniach szkieletowych leszczy (Abramis brama) zarażonych plerocerkoidami Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) - Zbigniew Pokora, Sławomir Kwiatkowski ... 113
 • Pierwiastki śladowe w glebach wybranych rezerwatów Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" - Jolanta Raczuk ... 121
 • Mchy rezerwatu przyrody "Kuźnie" w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie) - Adam Stebel ... 133
 • Fitoekologiczne badania populacji Euphorbia epithymoides L. w Dąbrowie Górniczej - Sikorce - Teresa Zaufal, Beata Babczyńska-Sendek  ... 143


vol 30 nr 2

 • Zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów - Joanna Kośmider, Monika Sosialuk ... 3
 • Badania dotyczące użycia ditlenku chloru i ozonu do usuwania toksyn sinicowych w systemie wodociągowym Sulejów - Łódź - Andrzej K.M. Kabziński, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Renata Juszczak, Józef Dziegieć, Alicja Zawadzka, Dominik Szczukocki, Konrad Szczytowski ... 17
 • Znaczenie alkaliczności koagulantów glinowych w intensyfikacji agresywności kwasowęglowej wody - Marta Rak, Maria Świderska-Bróż ... 39
 • Ocena stanu czystości rzeki Białej ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pestycydowych i biogennych - Katarzyna Ignatowicz ... 51
 • Jednoczesne oznaczanie jonów azotynowych i siarczanowych w próbkach wody deszczowej - Rajmund Michalski ... 61
 • Analiza korelacji i regresji pomiędzy zawartością metali ciężkich w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a ich podatnością magnetyczną - Jarosław Zawadzki, Tadeusz Magiera, Zygmunt Strzyszcz ... 71
 • Dynamika sorpcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez glebę w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego - Mariusz Kluska ... 83
 • Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane rośliny w początkowym okresie wzrostu - Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz Miksch ... 95
 • Wpływ mikoryzy na poprawę wzrostu roślin w glebie silnie zanieczyszczonej metalami ciężkimi - Anna Kiepas-Kokot, Anna Iwaniuk ... 107
 • The Influence of the Doses of Waste Activated Sludge on the Content of PAHs in the Ryegrass and Soil - Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska, Mariusz Kluska ... 115
 • Impact of Woodland Islands on Species Richness in Jaworzno Town and Problem of Their Conservation - Damian Chmura ... 121
 • Zawartość 137Cs w mięśniach dzików - Dariusz Jaworek, Jan Wiśniewski  ... 131


vol 30 nr 3

 • Wykorzystanie mikrofauny saprobiontów do bioindykacji jakości ścieków w systemach kanalizacyjnych - Grzegorz Łagód, Jacek Malicki, Agnieszka Montusiewicz, Mariola Chomczyńska ... 3
 • Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno-tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry - Ewa Korzeniewska, Anna Gotkowska-Płachta ... 13
 • Assessment of Pollution by Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of Surface Water in Kampinos National Park - Krystyna Oprządek, Krystyna Syrocka, Mariusz Kluska, Wojciech Kroszczyński, Witold Zalewski ... 27
 • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w roślinach uprawianych na glebach użyźnionych zróżnicowanymi dawkami osadów ściekowych - Patryk Oleszczuk, Stanisław Baran ... 35
 • Ocena zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi metodą ekstrakcji pojedynczej z zastosowaniem HCl, HNO3, i CH3COOH jako eluentów - Agnieszka Moćko, Witold Wacławek ... 51
 • Vegetation of the "Żabie Doły" Area (Bytom) Covering the Wastelands of Zinc-Lead Industry - Agnieszka Kompała, Agnieszka Błońska, Gabriela Woźniak ... 59
 • Vegetation of Trzebinia Town in Conditions of Strong Human Impact. I. Vascular Flora - Alicja Suder, Stanisław Cabała ...77
 • Vegetation of Trzebinia Town in Conditions of Strong Human Impact. II. Aquatic and mire communities - Stanisław Cabała, Alicja Suder ... 105
 • Udział Impatiens parviflora Dc. w zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego - Damian Chmura, Anna Orczewska ... 117
 • Zmiany stężeń O3, H2O, NO2, i SO2 w powietrzu podczas epizodów chmurowych - Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Grażyna Kmieć, Izabela Sówka ... 137
 • Warunki termiczno-tlenowe jeziora Ińsko - Jan Trojanowski, Agnieszka Parzych ... 147
 • Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik rekultywacji gleby na terenie po otworowej eksploatacji siarki - Elżbieta Jolanta Bielińska, Anna Słowińska-Jurkiewicz ... 161
 • Określenie stopnia zanieczyszczenia azotanami(V) i metalami ciężkimi anatomicznych części warzyw pochodzących z ogrodów działkowych Otmuchowa (województwo opolskie) - Agnieszka Jagiełło, Marta Bożym, Witold Wacławek  ... 171


vol 30 nr 4

 • Wpływ zawartości tlenu na stopień przemiany wybranych związków organicznych w procesie katalitycznego spalania - Walter Mucha, Jan Konieczyński ... 3
 • Porównanie skumulowanej emisji pochodzącej z operacji technologicznych i ze zużycia energii podczas wytwarzania wybranych wyrobów przemysłowych - Agata Malina, Jan Konieczyński ... 15
 • Prognozowanie erozyjności deszczy w Polsce na podstawie miesięcznych sum opadów - Paweł Licznar ... 29
 • Wpływ antropopresji na kształtowanie się układów termicznych w Rybnickim Zbiorniku Zaporowym - Maciej Kostecki ... 41
 • Alokacja metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Rybnickiego - Maciej Kostecki, Eligiusz Kowalski ... 53
 • Zmienność stężeń azotanów w warunkach silnej antropopresji w wodach rzeki Strzegomki i zbiornika Dobromierz - Krzysztof Lejcuś ... 63
 • Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry w latach 1998-1999 - Ewa Korzeniewska, Anna Gotkowska-Płachta ... 73
 • Stan troficzny jeziora Ińsko - Jan Trojanowski, Agnieszka Parzych, Czesława Trojanowska, Janusz Bruski ... 85
 • Zagrożenie gleb użytków rolnych i siedlisk leśnych przez imisję ferromagnetyków - Zygmunt Strzyszcz ... 101
 • Równowaga kationowa w liściach wybranych gatunków makrohydrofitów - Agnieszka Klink ... 111
 • Bilans WWA w miejskiej oczyszczalni ścieków - Maria Włodarczyk-Makuła ... 119
 • Badania modelowe wpływu projektowanego systemu wodociągów i kanalizacji na jakość wód gruntowych i powierzchniowych - Mieczysław Chalfen, Tadeusz Molski, Katarzyna Wiącek ... 129
 • Spis treści vol. 26-30, 2000-2004 ... 135
 • Indeks autorów vol. 26-30, 2000-2004 ... 147

<-- do góry

 

Nasza siedziba