Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Monografie 

 

 • Tytła M., Zielewicz E. (2015), Badania efektów dezintegracji osadów nadmiernych zagęszczonych w polu ultradźwiękowym z zastosowaniem dezintegratorów różnego typu [W]: Inżynieria środowiska - młodym okiem. T. 12, Ścieki i osady ściekowe. Pod red. Skoczko I., Piekutin J., Barszczewskiej I.. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 154-176. (Rozdział w Monografii)

 

 • Kostecki M. (2014), Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hypolimnionu – studium limnologiczne, WORKS & STUDIES – PRACE

I STUDIA IPIŚ PAN, No. 84, 1-222.

 

 • Michalski R., Łyko A., Kernert J., (2014), Tlenowe jony chloru – powstawanie, właściwości, występowanie, zagrożenia i metody oznaczania, [W] Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, Lublin (Rozdział w Monografii)

 

 • Michalski R., Łyko A., Kernert J., (2013), Chlorany(VII) w środowisku – problemy i wyzwania, [W] Michalski R. (red.) Chromatografia jonowa 2013, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 24-42. (Rozdział w Monografii)

 

 • Kostecki M., Kernert J., Janta-Koszuta K., (2013), Rola wód depresyjnych zasilających zbiornik Goczałkowice w aspekcie bilansu azotu i fosforu, [W] Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Zakład Technologii Wody i Ścieków, Gliwice, 69-81. (Rozdział w Monografii)

 

 • Kostecki M., Kernert J., Nocoń W., Janta-Koszuta K., (2013), Sezonowe i przestrzenne zmiany wybranych wskaźników jakości wody zbiornika Goczałkowice [W] Zimoch I. (red.), Sawiniak W. (red.) Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Zakład Technologii Wody i Ścieków, Gliwice, 81-93. (Rozdział w Monografii)

 

 • Rosik-Dulewska Cz., Kostecki M. (2011), Inżynieria Środowiska – stan aktualny i perspektywy rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, Nr 93, 1-158. 

 

 • Kostecki M. (2009), Zmiany wybranych wskaźników jakości wody antropogenicznego zbiornika Pławniowice w pierwszych pięciu latach rekultywacji metodą usuwania wód hipolimnionu, W: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Ozonek J., Pawłowska M. (red), Lublin, Vol. 58, 113-127.

 

 • Mazierski J. (2008), Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora, Prace i Studia IPIŚ PAN, Nr 72, 96.

 

 • Kostecki M. (2008), Jakość wody i osadów dennych oraz problemy ochrony zbiorników hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, [W]: Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów, Instytut Śląski, Opole, 135-147.

 

 • Kostecki M. (2007), Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Works and Studies – Prace i Studia w IPIŚ PAN, Nr 71, 87.

 

 • Nocoń W. (2007), Zawiesina jako element transportu metali ciężkich w warunkach silnej antropopresji, [W] Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu degradacji środowiska, ATH, Bielsko – Biała, 233-242.

 

 • Kostecki M., Tuszyński M. (2007), Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska, Works and Studies – Prace i Studia IPIŚ PAN, Nr 68, 75.

 

 • Kostecki M., Krodkiewska M. (2005), Zbiornik Paprocany – Limnologia – Hydrobiologia, Prace i Studia IPIŚ PAN, Nr 65, 1-101. 

 

 • Kostecki M. (2003), Alokacja i przemiany wybranych zanieczyszczeń w zbiornikach zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanale Gliwickim, Prace i Studia IPIŚ-PAN w Zabrzu, Nr 57, 1-124.

 

Publikacje recenzowane nie posiadające współczynnika IF

 

 • Nocoń W., Nocoń K., Barbusiński K., Kernert J. (2012), The influence of zinc-lead ore mining industry on level of The Biała Przemsza bottom sedimenst contamination, Architecture Civil Engineering Environment – ACEE, Vol. 5 (1/2012), 65-70.

 

 • Kostecki M., Nocoń W. (2010), Rola płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego w układzie „rzeka – zbiornik – rzeka”. Część II. Przemiany i bilans związków fosforu w zbiorniku Słupsko, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Vol. 13 (4), 245-257.

 

 • Makowski A., Sobczak A., Wcisło D., Adamek E., Baran W., Kostecki M. (2009), Fotokatalityczna degradacja doksycykliny w roztworach wodnych, Proceedings of Ecopole, Vol 3 (1), 87-94.

 

 • Kostecki M., Nocoń W. (2009), Rola płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego w układzie „rzeka – zbiornik – rzeka”. Część I. Wybrane wskaźniki hydrochemiczne oraz bilans związków azotowych w zbiorniku Słupsko, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Vol. 12 (4), 249-269.

 

 • Nocoń W. (2009), Metale ciężkie w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Kłodnicy. Inżynieria i ochrona środowiska, T. 12 (1), 65-76.

 

 • Kostecki M., Mazierski J. (2008), Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach dennych z użyciem nadtlenku wapnia, Przemysł Chemiczny, T.87, Nr 3, 278-283.

 

 • Kowalski E., Mazierski J. (2008), Badania odzysku fosforu ze ścieków komunalnych metodą strąceniową, Przemysł Chemiczny, T. 87 (5), 497-500.*

 

 • Mazierski J., Kowalski E. (2008), Kinetyka wytrącania struwitu w reaktorze periodycznym i przepływowym, w skali laboratoryjnej, Przemysł Chemiczny, T. 87 (5), 520–523.*

 

 • Kostecki M., Tuszyński M. (2007), Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska, Prace i Studia IPIŚ PAN, Zabrze.

 

 • Kostecki M. (2007), Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace i Studia IPIŚ PAN, Zabrze.

 

 • Kostecki M. (2006), Hypolimnetic withdrawal as a restoration technique of Pławniowice anthropogenic reservoir, The International Conference on prof. dr hab. Marek Kraska's 70-year jubilee and the 15-th anniversary of the Department of Water Protection Faculty of Biology; Adam Mickiewicz University, “The Functioning of Water Ecosystems and their Protection”, Toruń.

 

 • Kowalski E., Mazierski J. (2006), Effects of cooling water discharges from a thermal power plant on the lake, Konferencja: The functioning of water ecosystems and their protection, Poznań.

 

 • Nocoń W. (2006), Zawiesina jako element transportu metali ciężkich w warunkach silnej antropopresji, Mat. Konf. XIV Międzynarodowej Konferencji „Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska”, Bielsko-Biała–Szczyrk.

 

 • Kostecki M. (2005), Specyfika warunków termicznych zbiornika Rybnickiego jako efekt zrzutu wód podgrzanych, Problemy Ekologii, Vol. 9, 151-161.

 

 • Kostecki M. (2005), O znaczeniu i potrzebie ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych Zachodniego Węzła Wodnego GOP, Problemy Ekologii, Vol.9 (4), 193-201.

 

 • Kostecki M., Krodkiewska M. (2005), Zbiornik Paprocany – limnologia, hydrobiologia, Prace i Sudia IPIŚ PAN w Zabrzu, Nr. 62, 85.

 

 • Nocoń W., Kostecki M. (2005), Hydro – chemical characteristic of Czerniawka River, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 31 (2), 95-105.Kostecki M. (2005), Specyfika warunków termicznych zbiornika wodnego "Rybnik" jako efekt zrzutu wód podgrzanych, Problemy Ekologii, R. 9 (3), 151-161.

 

 • Kostecki M. (2005), O znaczeniu i potrzebie ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych Zachodniego Węzła Wodnego GOP, Problemy Ekologii, R. 9 (4), 193–201.

 

 • Kostecki M. (2004), Rekultywacja zbiornika Pławniowice metoda selektywnego odprowadzania wód hypolimnionu, Polska Akademia Nauk, Działalność Naukowa – wybrane zagadnienia, Nr 17, 114.

 

 • Kostecki M. (2003), Alokacja i przemiany wybranych zanieczyszczeń w zbiornikach zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanale Gliwickim, Prace i studia IPIŚ PAN w Zabrzu, Nr. 57, 124.

 

 • Magiera T., Strzyszcz Z., Kostecki M. (2002), Seasonal changes of magnetic susceptibility in sediments from Lake Żywiec (South Poland), Air Water and Soil Pollution, Vol. 141 (1-4), 55-71.

 

 • Kostecki M. (2002), Pollutants balances of lowland dam-reservoir of side to the question of water quality, International Scientific Conference “Water, Eco- and Technologies” – Polish Sciences Center, Vienna.

 

 • Smyłła A., Starczyńska A., Kostecki M. (2000), Microbiological investigations of Dzierzno Duże dam-reservoir, XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologist. Medical Science Monitor, International Journal of Experimental and Clinical Research, Białystok, Poland.

 

 • Czaplicka M., Kostecki M. (2000), Volatile hydrocarbons content in bottom sediments of Gliwice Canal, International Seminar. Bratislava.

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). 

 

 • Tytła M., Zielewicz E. (2016), The effect of ultrasonic disintegration process conditions on the physicochemical characteristics of excess sludge, Archives of Environmental Protection, Vol. 42 (1), 19-26.

 

 • Tytła M., Widziewicz K., Zielewicz E. (2016), Heavy metals and its chemical speciation in sewage sludge at different stages of processing, Environmental Technology, Vol. 37 (7), 899-908.

 

 • Zielewicz E., Tytła M. (2015), Effects of ultrasonic disintegration of excess sludge obtained in disintegrators of different constructions, Environmental Technology, Vol. 36 (17), 2210-2216.

 

 • Krodkiewska M, Kostecki M. (2015), Assesment of the man-made reservoir restoration: do the oligochaete communities respond to the improvement of water quality?, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 187 (9), 1-15.

 

 • Michalski R, Ficek A. (2015), Environmental pollution by chemical substances used in the shale gas extraction – a review, Desalination and Water Treatment, Vol. 57 (3), 1336-1343.

 

 • Kostecki M. (2014), Changes in oxygen conditions in a stratifying anthropogenic water reservoir as a result of restoration with hypolimnetic withdrawal method (on the basis of the Pławniowice reservoir example), Archives of Environmental Protection, Vol.40 (2), 53-65.

 

 • Gwiazda R., Woźnica A., Łozowski B., Kostecki M., Flis A. (2014), Impact of waterbirds on chemical and biological features of water and sediments of large, shallow dam reservoir, Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 43 (4), 418-426.

 

 • Pistelok F., Ficek A., Stuczyński T., Wiera B. (2014),Wykorzystanie testu ATP do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia na przykładzie małych wodociągów, Ochrona Środowiska, Vol. 36 (2), 29-35.

 

 • Kostecki M., Suschka J. (2013), The successful results of Pławniowice reservoir (Upper Silesia Region – South of Poland) restoration by hypolimnetic withdrawal, Archives of Environmental Protection, Vol. 39 (1), 17-25.

 

 • Kostecki M. (2013), Difference in ice cover in the anthropogenic reservoir of Pławniowice in the years 1986-2012, Archives of Environmental Protection, Vol. 39 (4), 3-14.

 

 • Nocoń W., Barbusiński K., Nocoń K., Kernert J. (2013), Analiza zmian ładunku metali śladowych transportowanych wraz z zawiesinami wzdłuż biegu rzeki, Ochrona Środowiska, Vol. 35 (1), 33-38.

 

 • Barbusiński K., Nocoń W., Nocoń K., Kernert J. (2012), Rola zawiesin w transporcie metali ciężkich w wodach powierzchniowych na przykładzie Kłodnicy, Ochrona Środowiska, Vol.34 (2), 33–38.

 

 • Jabłońska M., Kostecki M., Szopa S., Łyko A., Michalski R. (2012), Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska, Ochrona Środowiska, Vol.34 (3), 25-32.

 

 • Kostecki M. (2012), Rekultywacja zbiornika antropogenicznego metodą usuwania hypolimnionu (południowo – zachodnia Polska), Ochrona Środowiska, T. 15, Nr 12, 101-117.

 

 • Olesiak P., Smyłła A., Kliś A., Kostecki M. (2012), The Activity of Selected Disinfectans Towards Endospores of Bacteria of the Bacillus Genus, Archives of Environmental Protection, Vol. 38 (1), 63-75.

 

 • Smyłła A., Malinowska B., Kliś A., Krupa P., Kostecki M. (2011), The influence of cadmium and copper on mikrofauna of activated sludge, Archives of Environmental Protection, Vol. 37 (1), 3-11.

 

 • Suschka J., Kowalski E. (2009), Sewage sludge and foam management in enhanced biological nutrients removal plant (EBNRP), Archives of Environmental Protection, Vol 35 (4), 105-117.

 

 • Kowalski E., Mazierski J. (2008), Effects of cooling water discharges from a thermal power plant on the lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 37 (2), 107–118.

 

 • Kostecki M., Kowalski E. (2007), Spatial arrangement of heavy metals in the dam – reservoir sediments in the conditions of anthropomixion, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 33 (3), 67-80.

 

 • Kostecki M., Kowalski E. (2007), Spatial Arrangement of Heavy Metals In the Dam-Reservoir Sediments In the Conditions of Anthropomixion, Archives of Environmental Protection, Vol.33 (3), 3-14.

 

 • Nocoń W., Kostecki M., Kozłowski J. (2006), Charakterystyka hydrochemiczna rzeki Kłodnicy, Ochrona Środowiska, Vol. 28 (3), 39-44.

 

 • Kozłowski J., Kostecki M., Nocoń W. (2006), Wpływ zmian jakości wody w Potoku Toszeckim w latach 1976 – 2004 na stopień zanieczyszczenia wody w zbiorniku zaporowym Pławniowice, Ochrona Środowiska, Vol. 28 (4), 35-40.

 

 • Nocoń W., Kostecki M., Kozłowski J. (2006), Charakterystyka hydrochemiczna rzeki Kłodnicy, Ochrona Środowiska, R. 28 (3), 39-44.

 

 • Kozłowski J., Nocoń W., Kostecki M. (2006), Wpływ zmian jakości wody w Potoku Toszeckim w latach 1976-2004 na stopień zanieczyszczenia wody w zbiorniku zaporowym Pławniowice, Ochrona Środowiska, R. 28 (4), 25-30.

 

 • Nocoń W., Kostecki M. (2005), Hydro – chemical Characteristic of Bytomka River, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 31 (1), 31-42.

 

 • Kostecki M., Tuszyński M. (2005), The Concentration of Radioisotopes in selected Fishes and Zooplancton Biomass of „Dzierżno Duże” Dam – reservoir, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 31 (1), 25-30.

 

 • Nocoń W., Kostecki M. (2005), Hydro – chemical characteristic of Czerniawka River, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 31 (2), 95-105.

 

 • Kostecki M., Mazierski J., Kowalski E. (2004), Emisja biogazu z osadów dennych zbiornika wodnego w warunkach silnej antropopresji, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 30 (1), 79- 90.

 

 • Kostecki M., Tuszyński M. (2004), Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych Rybnickiego Zbiornika Zaporowego, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 30 (1), 101-111.

 

 • Kostecki M. (2004), Wpływ antropopresji na kształtowanie się układów termicznych w Rybnickim Zbiorniku Zaporowym, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. (4), 41-52.

 

 • Kostecki M., Kowalski E. (2004), Alokacja metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Rybnickiego, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. (4), 53-62.

 

 • Kostecki M., Domurad A. (2003), Dynamika podstawowych form azotu i fosforu w zbiorniku antropogenicznym Nakło-Chechło, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 29 (1), 47-65.

 

 • Tuszyński M., Kostecki M. (2003), Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego w Pławniowicach, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 29 (1), 135-141.

 

 • Mazierski J., Kostecki M., Kowalski E. (2003), Ocena warunków napełniania wodą wyrobiska popiaskowego na przykładzie K.P.P. „Kotlarnia S.A., Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 29 (4), 13.-24.

 

 • Kostecki M. (2002), Opad atmosferyczny jako element bilansu zanieczyszczeń zbiorników zaporowych Hydrowęzła Kłodnicy. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (2), 45-59.

 

 • Kostecki M., Kozłowski J. (2002), Związki azotu i fosforu w wodzie i osadach dennych kanału Gliwickiego. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (2), 71–87.

 

 • Głowacka K., Smyłła A., Kostecki M. (2002), Bakterie wskaźnikowe stanu sanitarnego i potencjalnie chorobotwórcze, w wodzie zbiornika zaporowego Dzierżno Duże (woj. śląskie), Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (2), 87-95.

 

 • Nadgórska A., Smyłła A., Kostecki M. (2002), Przeżywalność szczepu Escherichia Coli K12 J62-1 w wodzie zbiornika Dzierżno Duże. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (4), 89-105.

 

 • Deryło A., Kostecki M., Kowalczyk D., Szilman P. (2002), Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych woj. Śląskiego, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (3), 99-113.

 

 • Kostecki M., Tuszyński M. (2002), Radioizotopy w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże (woj. śląskie), Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 28 (3), 77-89.

 

 • Domurad A., Kostecki M. (2001), Metale ciężkie w spływach powierzchniowych ze zlewni bezpośredniej oraz w wodzie zbiornika Nakło – Chechło, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (2), 81-95.

 

 • Kostecki M. (2001), Stosunki termiczno-tlenowe zbiornika zaporowego w Pławniowicach (woj. śląskie) po 23 latach eksploatacji, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (2), 97-124.

 

 • Kostecki M., Kozłowski J., Domurad A., Zych B. (2001), Charakterystyka hydrochemiczna Potoku Toszeckiego w aspekcie oddziaływania na zbiornika zaporowy Pławniowice, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (2), 125-140.

 

 • Kostecki M., Czaplicka M. (2001), Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako element zanieczyszczenia osadów dennych Kanału Gliwickiego. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (3), 119-135.

 

 • Kostecki M., Kozłowski J., Zych B. (2001), Badania hydrochemiczne Kanału Gliwickiego, wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (4), 39-61.

 

 • Deryło A., Kostecki M., Szilman P. (2001), Wybrane wskaźniki fizyczno – chemiczne jakości wody rzeki Przemszy (woj. śląskie) na przestrzeni lat 1979-1999. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (4), 89-117.

 

 • Deryło A., Kostecki M., Szilman P. (2001), Niektóre metale ciężkie w wodzie i osadach dennych rzeki Przemszy, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (4), 119-127.

 

 • Kostecki M. (2001), Wpływ zabudowy kaskadowej na zawartość metali ciężkich w osadach dennych Kanału Gliwickiego, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 27 (4), 63-87.

 

 • Deryło A., Kostecki M., Szilman P. (2000), Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część I. Fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (3), 67-89.

 

 • Deryło A., Narloch L., Kostecki M., Szilman P. (2000), Badania hydrobiologiczne zbiornika zaporowego w Przeczycach. Część II. Organizmy makrobentosowe w zbiorniku, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (3), 89-101.

 

 • Kostecki M., Domurad A., Kowalski E., Kozłowski J. (2000), Stosunki termiczno-tlenowe oraz wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody zbiornika Nakło – Chechło, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (3), 101-125.

 

 • Kostecki M., Smyłła A., Starczewska A. (2000), Ocena stanu sanitarnego zbiornika zaporowego Dzierżno Duże, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (4), 57-73.

 

 • Kostecki M. (2000), Zawartość metali ciężkich w mięsie i wątrobie niektórych gatunków ryb z antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże, Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (4), 109-125.

 

 • Kostecki M. (2000), Zawiesina jako element zanieczyszczeń antropogennego ekosystemu wodnego na przykładzie zbiornika zaporowego Dzierzno Duże, Archiwum Ochrony Środowiska. vol. 26, nr 4, 75-94.

 

 • Kostecki M., Czaplicka M., Węglarz A. (2000), Wybrane związki organiczne (BTEX, WWA) w osadach dennych antropogennego zbiornika wodnego Dzierzno Duże. Archiwum Ochrony Środowiska, Vol. 26 (4), 95-108.

 

Nasza siedziba