Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Monografie

 • Rosik-Dulewska Cz. (red.) (2003). Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 58. ss. 120.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kusza G. (2009). Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 • Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.) (2010). Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole.

 • Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M. (2011). Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wyd. IPIŚ PAN-KIŚ PAN Zabrze, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. VI zaktualizowane (w ok.40%), PWN, ss. 400.

 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S. (2015). Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas, Lambert Academia Publishing, ss. 156.

 • Rosik-Dulewska Cz., Nocoń K., Karwaczyńska U. (2016). Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 87, ss. 187.

 

Rozdziały w monografiach

 • Rosik-Dulewska Cz. (1996). Mineralne surowce odpadowe przemysłu energetycznego. Cz.I. Metody ich gospodarczego wykorzystania. Cz.II. Metody składowania bezpiecznego dla środowiska. pt. Inicjatywy gospodarcze i legislacyjne w zakresie zarządzania środowiskiem w aspekcie jego ochrony w Krakowie. /W/ Biuletyn KIŚ PAN, Nr 26, ss. 317-328.

 • Rosik-Dulewska Cz. Grabda M. (2002). Rola cieplnej energii odpadowej oraz energii wód geotermalnych w ochronie środowiska przyrodniczego. /W/ Energia Geotermalna w kopalniach podziemnych (Geothermal energy in underground mines), Wyd. Wydział Nauk o Ziemi U. Śl., Polska Geotermalna Asocjacja, Sosnowiec, ss. 21-27.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Zagrożenia dla środowiska wynikające z przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadów komunalnych. /W/ Obwałowania cieków wodnych i poboczy szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne, Wyd. PAN, ss. 62-70.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Environmental impact of sewage sludge application for non-industrial purposes, /W/ Polish research on the way UE, Plenum/Kluwer, New York, ss. 259-273.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych. /W/ Odzysk odpadów, technologie i możliwości, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, ss. 42-54.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk. (2007). Impact of leachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality, /W/ Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London, ss. 233-238.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. (2008). Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) content in urban waste composting process, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 85-91.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and Francis Group, London, ss. 117-125.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. (2010). The potential of metal-complex dyes removal from wastewater the sorption method onto organic matter rich substances, /W/ Environmental Engineering III. (red.) Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski, Taylor & Francis Group London, ss. 197-203.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2010). The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from a solution. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.) Taylor & Francis Group London, pp. 237-243.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2010). Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group London, pp. 417-425.

 

Lista filadelfiska

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. (2004). Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model, Organohalogen Compounds, vol. 66, ss. 2331-2337.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. (2004). Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Olsztyn, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 206-214.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2004). Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 297-300.

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. (2005). Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, Vol. 61, ss. 389-397.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa – za i przeciw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią, 4.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. (2007). Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (Effect of carbon content in biolites on Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) ions uptake), Przemysł Chemiczny, 10, ss. 983-984.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). Leaching of PAHs from fly ash - sludge blends, Archives of Environmental Protection, 34 (3), ss. 41-47

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. (2008). Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków, Przemysł Chemiczny, 5, ss. 501-506.

 • Rosik-Dulewska Cz., Głowala K., Karwaczyńska U., Robak J. (2008). Elution of heavy metals from granulates produced from municipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes, Archives of Environmental Protection, vol. 34, (2), ss. 63-71

 • Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M. (2009). Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland, Water Air and Soil Pollution, 199, ss. 233-240

 • Kyzioł-Komosińska J., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska C. (2010). Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater, Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 49, 2, ss. 121-128

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. (2010). Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay, Archives of Environmental Protection, 36 (3), 2010, ss. 3-14

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. (2011). Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry, Archives of Environmental Protection, 37/4.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2013). Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory, Rocznik Ochrona Środowiska, 15, ss. 766-779.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2013). Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych, Przemysł Chemiczny, 92/8 ss. 1520-1524.

 • Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N. (2014). Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes, Tobacco Control, 23, 2, ss. 133-140, Published Online First 6 March 2013, doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. (2014). Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland, Environment Protection Engineering, 40, 1, ss. 5-22.

 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. (2014). The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment, Archives of Environmental Protection, 4, ss. 3-16.

 • Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Iwona Krzyżewska, Agnieszka Dzieniszewska (2014). Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays, Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 33.

 • Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska (2015). Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer, Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 422-437.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. (2015). Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 3, ss. 1111-1123.

 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S., Zerzucha P. (2015). Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland), Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 367-395

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., Krzyżewska I. (2015). Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field, Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 165-187.

 • Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. (2015). Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals, Journal of Chemical Technology, 17, 2, ss. 17–22, DOI: 10.1515/pjct-2015-0023.

 • Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J. (2016). Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements, Archives of Environmental Protection, 42, 1, ss. 87–101.

 • Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. (2016). Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels, Ecological Engineering, 95, ss. 485–491.

 

 

<-- do góry

 

Nasza siedziba