Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

vol 29 nr 1

 • Results of Research on Inventory Uncertainty of Methane Fugitive Emission from Coal Mining System - Lidia Gawlik, Ireneusz Grzybek ... 3
 • Przestrzenno-czasowe zależności stężeń ozonu w regionie Czarnego Trójkąta - Artur Gzella, Jerzy Zwoździak ... 25
 • Biological Water Quality Assessment of the Ścinawa Niemodlińska River Based on the Biotic Index Method - Izabela Czerniawska-Kusza ... 39
 • Przemiany podstawowych form azotu i fosforu w zbiorniku antropogenicznym Nakło-Chechło - Maciej Kostecki, Agata Domurad ... 47
 • Badanie chemizmu wód układu hydrodynamicznego jeziora Druzno - Roman Cieśliński ... 65
 • Flora synantropijna terenów poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" w Czeladzi (Zagłębie Dąbrowskie) - Paweł Olszewski ... 81
 • Mszaki rezerwatów przyrody "Mokrzyk" i Skarpa Wiślicka" na Pogórzu Śląskim - Adam Stebel ... 99
 • Wpływ zanieczyszczeń gazowych na przewodnictwo elektrolityczne wybranych roztworów - Krystian Leonard Chrzan, Anna Zwoździak ... 111
 • Wpływ wilgotności na przeżywalność drożdży i pleśni w filtrach włókninowych - Ewa Sztompka, Ewa Karwowska, Ewa Miaśkiewicz-Pęska ... 119
 • Oznaczanie chromu(VI) w wodach na poziomie śladów techniką chromatografii jonowej - Rajmund Michalski ... 127
 • Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego w Pławniowicach - Marek Tuszyński, Maciej Kostecki ... 135
 • Zawartość Pb, Cr, Cd, Ni, Fe, i Al w żytnim i ziemniaczanym wywarze gorzelnianym - Stanisław Kalembasa, Paweł Chromiński  ... 141


vol 29 nr 2

 • Hałda Poprzemysłowa - Obiekt Obserwacji Procesów Biologicznych - Adam Rostański ... 3
 • Wstępne badania nad jakością pyłku, nasion i przeżywalnością siewek brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) pochodzących z drzew rosnących na zwałowisku pocynkowym - Izabella Franiel ... 5
 • Hałda Huty im. T. Sendzimira w Krakowie - miejscem występowania interesujących obcych gatunków roślin - Janusz Guzik ... 13
 • Obecny stan zasobów introdukowanych fiołków galmanowych Viola guestphalica Nauenb. i Viola calaminaria (Ging) Lej. na zwałowisku w Katowicach - Wełnowcu - Monika Jędrzejczyk, Katarzyna Bzdęga, Adam Rostański ... 21
 • Flora naczyniowa wybranych zwałów pocynkowych miasta Ruda Śląska (Górny Śląsk) - Aleksandra Mańczyk, Adam Rostański ... 31
 • Przykład spontanicznej sukcesji roślinności na terenie starego wykopu w Mikołowie - Gniotku - Tadeusz Molenda, Damian Chmura ... 49
 • Udział traw w rozwoju zbiorowisk roślinnych w siedliskach trudnych - Anna Patrzałek ... 57
 • Oribatid Fauna (Acari: Oribatida) of Abandoned Galena-calamine Wastelands - Piotr Skubała ... 67
 • Flora naczyniowa wybranych zwałów pogórniczych miasta Ruda Śląska (Górny Śląsk) - Gabriela Woryna, Adam Rostański ... 77
 • The Diversity of Spontaneous Woodland Vegetation on Coals Mine Heaps of Upper-Silesian Industrial Region - Gabriela Woźniak, Andrzej Pasierbiński, Adam Rostański ...93
 • Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska - Marzena Lamparska-Wieland, Jan Maciej Waga ... 107
 • Obfite stanowisko kruszczyka błotnego (Epipactis palustris (L.) Cranz) na zwałowisku hutniczo-kopalnianym w Świętochłowicach - Chropaczowie - Adam Rostański, Monika Michalska  ... 115


vol 29 nr 3

 • Parametry procesu ograniczenia emisji SO2 przez iniekcję sorbentu do strefy spalania - Mieczysław A. Gostomczyk, Agnieszka Rzepecka-Skrzat ... 3
 • Model analizatora intensywności zapachu - Joanna Kośmider ... 17
 • Wpływ metod pogłębionego utleniania na toksyczność odcieków z wysypisk komunalnych - Katarzyna Kaczorek, Stanisław Ledakowicz ... 31
 • Badania możliwości zastosowania kwasu 2,6-pirydynodikarboksylowego (PDCA) jako czynnika kompleksującego w analizie chromu - Rajmund Michalski ... 39
 • Porównawcze badania nad występowaniem Ergasilus Sieboldi Nordmann, 1832 (Crustacea: Copepoda) w populacjach lina (Tinca tinca) ze zbiornika zaporowego w Przeczycach oraz wybranych stawów hodowlanych w regionie Gatine (Francja) - Zbigniew Pokora, Sławomir Kwiatkowski ... 51
 • Badania nad parazytofauną słonecznicy Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) w wybranych antropogenicznych zbiornikach wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - Sławomir Kwiatkowski, Zbigniew Pokora ... 61
 • Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Contents of Forest Soils under Variable Dominant Tree Species in Pruhonice Park - Marzena Ferdyn, Zygmunt Strzyszcz ... 71
 • Zawartość biodostępnych form wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym - Stanisław Baran, Patryk Oleszczuk ... 77
 • Szata roślinna miasta Kłobucka. I. Analiza flory naczyniowej - Magdalena Kurkowska, Stanisław Cabała ... 89
 • Szata roślinna miasta Kłobucka. II. Zbiorowiska nieleśne - Magdalena Kurkowska, Stanisław Cabała ... 115
 • Spektrofotometryczne oznaczanie śladów metali ciężkich w odpadach z produkcji filcu kapeluszniczego - Danuta Matysek-Majewska ... 129
 • Charakterystyka fizyczno-chemiczno-geologiczna osadów dennych jeziora Rzuno - Jan Trojanowski, Janusz Bruski ... 135
 • Tolerancja Zn przez trawy Agrostis capillaris (L.) rosnące na terenach sąsiadujących z ZHG "Bolesław" w Bukownie - Alicja Kicińska-Świderska ... 149
 • Stan zachowania i struktura wybranych fitocenoz zarośli na obszarze Wyżyny Śląskiej w obliczu zmian w użytkowaniu gruntów - Gabriela Turula, Stanisław Wika  ... 159


vol 29 nr 4

 • Selected Anions and Cations in Mineral Waters - Rajmund Michalski ... 3
 • Ocena warunków napełniania wodą wyrobiska popiaskowego na przykładzie K.P.P. "Kotlarnia S.A." - Jerzy Mazierski, Maciej Kostecki, Eligiusz Kowalski ... 13
 • Application of Mineral Fertilizers for Forest Reclamation of Mine Spoils in Poland - Zygmunt Strzyszcz ... 25
 • Wstępne badania nad oznaczaniem potencjalnie biodostępnych frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach zanieczyszczonych tymi związkami - Bożena Smreczak, Barbara Maliszewska-Kordybach ... 41
 • Wpływ biosurfaktantów i surfaktantów syntetycznych w obecności słabego pola elektrycznego na migrację bakterii i biodegradację zanieczyszczeń w gruncie - Krzysztof Piechowiak, Andrzej Olszanowski ... 51
 • Efekty zastosowania biopreparatów naturalnych i komercyjnych w bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi - Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz Miksch ... 61
 • Ocena efektywności fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem metody ekstrakcji sekwencyjnej - Barbara Gworek, Krystyna Jeske, Joanna Kwapisz ... 71
 • Ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosus L.) do fitoremediacji gleby zanieczyszczonej Cd, Pd, Ni, Cu i Zn - Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz ... 81
 • Wpływ jonów żelaza na biodegradację węglowodorów oleju napędowego - Ewa Kwapisz, Aneta Piątkowska, Małgorzata Piotrowicz-Wasiak, Jacek Polak, Stanisław Bielecki ... 89
 • Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik zmian zawartości WWA w glebie użyźnionej osadem ściekowym - Stanisław Baran, Elżbieta J. Bielińska, Patryk Oleszczuk, Ewa Baranowska ... 97
 • Testy toksyczności ostrej wykorzystujące bioluminescencję bakterii w ocenie efektów skażenia i remediacji środowiska - Beata Cwalina, Anna Wiącek-Rosińska ... 107
 • Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby - Wioletta Przystaś, Krzysztof Ulfig, Korneliusz Miksch, Aleksandra Witała, Jerzy Szdzuj ... 115
 • Wpływ pH na efektywność biodegradacji produktów naftowych w glebie - Hanka Boszczyk-Maleszak, Anna Zabost, Ewa Bieszkiewicz ... 125
 • Zmiany właściwości fizykochemicznych gleb i wody gruntowej będących pod wpływem metanu i tetrahydrotiofenu uwolnionych w czasie awarii gazociągu - Halina Dąbkowska-Naskręt, Piotr Malczyk ... 133
 • Spis treści vol. 29, 2003 (w języku angielskim) ... 145
 • Spis treści vol. 29, 2003 (w języku polskim) ... 148
 • Indeks autorów vol. 29, 2003 ... 151

<-- do góry

 

Nasza siedziba