Projekty

Projekt Interreg Europa Centralna (PoLaRecCE)
(Polluted Land Reclamation Central Europe) czyli Rekultywacja Zanieczyszczonych Obszarów w Europie Centralnej

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Magiera

Projekt trwający
ACTRIS-2 (Infrastruktura badawcza aerozoli, chmur i gazów śladowych)
ACTRIS-2

Kierownik: Projekt Europejski wspierany przez Program Ramowy Badań i Innowacji Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (H2020-INFRAIA-2014-2015)

Projekt zakończony
Mikrobiom powietrza - charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich wpływ na zdrowie człowieka
2021/41/B/NZ9/03765

Kierownik: dr Anna Philips, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN we współpracy z dr Barbara Błaszczak, Instytut Inżynierii Środowiska PAN

Projekt trwający
Charakter, pochodzenie i oddziaływania drobnych i ultradrobnych pyłów w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym środowiska miejskiego
2021/43/D/ST10/02176

Kierownik: dr inż. Magdalena Reizer, Politechnika Warszawska we współpracy z dr inż. Krzysztof Klejnowski, Instytut Inżynierii Środowiska PAN

Projekt trwający
ACTRIS POIR - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych
ACTRIS POIR

Kierownik: przez konsorcjum składające się z siedmiu instytucji naukowych, którego Liderem jest Uniwersytet Wrocławski

Projekt trwający
Pochodzenie, przemiany oraz oddziaływanie pyłu zawieszonego i wybranych związków organicznych w powietrzu salonów kosmetycznych
2021/41/B/ST10/04101

Kierownik: dr inż. Patrycja Kornelia Rogula-Kopiec

Projekt trwający
Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu
PROJEKT NCN KONKURS SONATA-BIS 11 (NR.: 2021/42/E/ST10/00209)

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt trwający
Mobilność metali ciężkich w środowisku wodno-glebowym terenów otaczających zwały górnicze w warunkach silnej antropopresji
N N523 421537

Kierownik: dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla, Prof. IPIS PAN

Projekt zakończony
Strona 1 z 3

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20